KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME ve İZİN BEYANI

 Sn. İlgili,

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

 

www.tta.com.tr internet sitemizde detaylı olarak kurumsal bilgileri yayınlanan TOPSPİN TENİS AKADEMİSİ LTD.ŞTİ olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu Politikada belirlenen amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak toplayacak ve kullanacağız.

                                                  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemler tarafımızdan yapılabilecektir.

 

Verilerinizi işleme amaçlarımız ve hukuki sebeplerimiz ise; müşteri ve ziyaretçi ilişkilerini yürütebilmek, faturalandırma ve mali işlemleri yapabilmek, müşteri memnuniyetini ölçmek, imzaladığımız sözleşmeleri ifa edebilmek, sunduğumuz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunabilmek, müşteri portföyümüzü ve web sitesi ziyaretçilerimizi analiz edebilmek ve arşivlemektir.

Verileri toplama şekillerimiz, Şahsen verilen veriler, web sitemiz, mobil uygulamalarımız, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ve ziyaretçi formları, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, web sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; yurt içi veya yurt dışı olmak üzere ;bankalar, sigorta şirketleri, bunların yurt içi veya yurt dışı hissedarları, iştirakleri ve kontrol sahibi üçüncü kişiler, Kolluk Kuvvetleri, İç İşleri Bakanlığı, valilikler, diğer resmi merci ve kurumlar, bağlı bulunduğumuz Topspin Ltd.Şti., Topspin Ltd.Şti..’nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, bağlı şirketleri, hissedarı olduğumuz şirketler ve Topspin Ltd.Şti., ve şirketimiz iştirakleri olmak üzere ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar, çağrı merkezleri ve ilgili diğer aracılardır.

Mevzuat gereğince daha uzun bir saklama süresinin gerekli kılınmadığı ya da buna izin verilmediği takdirde kişisel bilgilerinizi, burada özetlenen amaçları yerine getirmek üzere gerekli olan süre boyunca saklayacağız ve sonra Kanuna uygun şekilde sileceğiz,  yok edeceğiz veya anonim hale getireceğiz.

Veri sahipleri, şirketimize başvurarak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

 

  1. İZİN BEYANI

Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve anladım. Şirketinize üyelik amacıyla kişisel bilgilerimi (kişisel veri) aydınlatılmış açık rızam ile tamamen kendi irademle vermiş bulunuyorum.

 

  • Özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere yukarıdaki amaçla şirketinize verdiğim kişisel verilerimin, Şirketiniz tarafından veri tabanında gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak tutulmasını/işlenmesini,
  • Özel nitelikli kişisel veriler de dahil kişisel verilerimin Şirketiniz tarafından YURT DIŞI DA DAHİL OLMAK ÜZERE bankalar, sigorta ve emeklilik şirketleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri veren şirketler ve bunların yurt içi veya yurt dışı hissedarları, iştirakleri ve kontrol sahibi üçüncü kişiler, Kolluk Kuvvetleri, İç İşleri Bakanlığı, valilikler, diğer resmi merci ve kurumlar, Topspin Ltd.Şti., Topspin Ltd.Şti..’nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, bağlı şirketleri, İşverenin hissedarı olduğu şirketler ve Topspin Ltd.Şti. ve İşveren iştirakleri olmak üzere doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştirakleri; buradaki amaçları gerçekleştirmek üzere hizmet alınan, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve çağrı merkezlerine aktarılmasını,
  • Veri işleme amacı sona erdiğinde, Şirketiniz tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla ve/veya meşru menfaatiniz söz konusu olduğunda, özel nitelikli kişisel veriler de dahil kişisel verilerimin herhangi bir süre ile bağlı olmaksızın saklanmasını,
  • Yasa gereği işlenmesi izne ve muvafakate tabi olmayan kişisel verilerimin izin ve muvafakati kaldırsam dahi işlenmeye ve saklanmaya devam edeceğini bildiğimi ve buna hiçbir itirazım olmadığını,

 

Beyan ve kabul ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca Şirketiniz ile her zaman iletişime geçme, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, düzeltme veya silinme hakkını kullandığıma ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konusunda bilgilendirildiğimi ve kişisel verilerimin bilgilendirme yazısından belirtilen amaçlarla Kanuna uygun olarak işlenmesine onay verdiğimi beyan ederim.

 

Tarih                        :

Adı Soyadı               :

İmza                         :

× Buradan bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz